BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2596/BNN-TL
V/v: Tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Bộ, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện Chương trình Nước sạch và VSMTNT

Trong 7 tháng đầu năm 2008, mặcdù gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội và diễn biến thời tiếtxấu nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nôngthôn (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được kết quả nhất định góp phầnnâng cao điều kiện sống nhân dân vùng nông thôn. Tuy nhiên cũng còn nhiều tồntại cần khắc phục.

Để đảm bảo hoàn thành các mụctiêu kế hoạch năm 2008 của Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônyêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngtriển khai một số nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành, đoàn thể vàcác địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Chương trình, coi đâylà nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình. Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máyquản lý Chương trình ở các cấp, trong đó xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể vàphối hợp chặt chẽ giữa 3 ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạotheo thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGD &ĐT ngày 11/7/2007, cócơ chế kiểm tra thường xuyên.

2. Thực hiện quyết liệt các giảipháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án,các hoạt động theo kế hoạch đã giao, công tác giải ngân các nguồn vốn, đặc biệtcác nguồn vốn viện trợ quốc tế. Đối với những địa phương triển khai thực hiệnchậm, khả năng giải ngân thấp nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương sẽ kiênquyết điều chuyển sang địa phương có khả năng thực hiện tốt hơn.

3. Tập trung ưu tiên xây dựngcác công trình cấp nước và vệ sinh cho các trường học, trạm y tế xây dựng từnhững năm trước nhưng chưa có công trình cấp nước và vệ sinh, đảm bảo mục tiêuđến năm 2010 có 100% các trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và vệsinh hợp vệ sinh. Đối với các trường học, trạm y tế xây dựng mới phải phê duyệtxây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh hợp vệ sinh một cách đồng bộ.

4. Phổ biến, áp dụng các loạihình công nghệ cấp nước và vệ sinh đơn giản, giá thành thấp phù hợp với điềukiện của địa phương.

5. Khẩn trương tiến hành kiểmtra các công trình không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, xác định nguyênnhân và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đồng thời lập kế hoạchkhắc phục sớm đưa công trình phát huy hiệu quả tốt một cách bền vững.

6. Tiến hành đánh giá đúng tỷ lệcấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ cấp nước sạch và tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợpvệ sinh theo các tiêu chuẩn đã ban hành.

7. Chủ động thực hiện tốt côngtác chuẩn bị đầu tư cho các dự án, hoạt động của chương trình trong kế hoạchnăm 2009 để đảm bảo có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch. Ưu tiênđặc biệt công tác sửa chữa, nâng cấp các công trình hoạt động kém.

8. Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát để các công trình xây dựng, các hoạt động hỗ trợ trong chương trìnhthực hiện đúng kỹ thuật, đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát lãngphí.

Giao Văn phòng thường trựcChương trình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môitrường nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ và Ban Chủ nhiệm chươngtrình kết quả thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT;
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh;
- Trung tâm Nước sạch & VSMTNT các tỉnh;
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học