BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2596/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo giám sát đánh giá các dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thông tưsố 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫncông tác giám sát, đánh giá đầu tư. Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp trựcthuộc Bộ, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chỉ đạo các Chủ đầu tư, cácBan quản lý dự án, các công ty con mà nhà nước chiếm cổ phần chi phối, lập báocáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định sau.

1/ Đối với các dự án nhóm A chuẩn bị đầu tưtrong năm 2008, được lập báo cáo theo biểu mẫu số 1/GĐ ĐT.

2/ Đối với các dự án nhóm B, C đang triển khaitrong năm 2008 được lâp báo cáo theo biểu mẫu số 2/GĐ ĐT.

3/ Đối với dự án nhóm A đang triển khai, đượclập báo cáo theo biểu mẫu số 3/GĐ ĐT.

4/ Đối với các dự án nhóm A, kết thúc đi vàohoạt động trong năm 2008 được báo cáo theo biểu mẫu số 4/GĐ ĐT.

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng cuốinăm 2008, đề nghị gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng trước ngày20/1/2009 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các doanhnghiệp thuộc Bộ, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chỉ đạo các Chủ đầutư, các Ban quản lý dự án thực hiện khẩn trương và nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang