BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2598/BXD-KHTC
V/v: điều chỉnh dự toán

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Trường Cao đẳng xây dựng Miền Tây

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 166/XDMT ngày 15/12/2008của Trường Cao đẳng xây dựng Miền Tây về việc xin điều chỉnh dự toán. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền phê duyệt dự toán điều chỉnh: Căn cứ cácquy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ;việc điều chỉnh dự toán không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã đượcphê duyệt, thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư. Do đó, Trường Cao đẳng Xây dựngMiền tây chủ động xem xét, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho phù hợp,tuân thủ đúng các quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định củamình.

2. Về việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây cần nghiên cứu các quy định của Thông tư đểáp dụng cho phù hợp, đúng quy định.

3. Đối với các phần việc phát sinh trong quá trình thực hiệngói thầu xây lắp nhà tổng hợp 9 tầng đã được Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tưvấn giám sát thống nhất: Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Trường bổ sung các chi phínày đảm bảo nguyên tắc việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng mức đầu tư củadự án. Trường chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán phát sinh theo đúng quy định.

4. Về chi phí tư vấn giám sát: Trường Cao đẳng xây dựng MiềnTây căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã được ký kết giữa hai bên để điều chỉnh chophù hợp và đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC. (A5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang