BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2609/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại Thung Vượt, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 7613/UBND-ĐC ngày 20/11/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việcthăm dò đá vôi trắng tại khu vực Thung Vượt thuộc xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ,tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần Sơn Nam. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích12ha đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thờicấm hoạt động khoáng sản. Đã có ý kiến thoả thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch tại công văn số 1130/BVHTTDL-DSVH ngày 23/10/2007, của Bộ Công nghiệptại công văn số 3703/BCN-CLH ngày 07/8/2007, của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh NghệAn tại công văn số 2358/CV-TaH ngày 21/10/2007, của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại công văn số 1889CV/NN.LN ngày 26/10/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa mỏ đá vôi trắng nêu trên vàotrong quy hoạch chung của cả nước.

(Vị trí, toạ độ, diện tích củakhu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 7613/UBND-ĐC ngày 20/11/2007 của UBND tỉnh NGhệ An).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực Thung Vượt thuộc xã Tân Hợp,huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:
- Như trên
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam