BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2611/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng khu vực xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 7852/UBND-ĐC ngày 29/11/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việcthăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnhNghệ An của Công ty Cổ phần Đồng Tiên. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Diện tích của 02 khu vực xinthăm dò là 12ha, đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấmvà tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng,di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh, thuộc đối tượng rừng sản xuất(căn cứ ý kiến của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại công văn số 2652/CV-TaHngày 02/11/2007, của Sở Văn hoá-Thông tin tỉnh Nghệ An tại công văn số 1946/SVHTT-DSVH ngày 09/11/2007, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạicông văn số 2044/NN .LN ngày 15/11/2007).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa 02 khu vực đá vôi trắng nêutrên vào trong quy hoạch chung của cả nước. (Vị trí, toạ độ, diện tích của 02khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 7852/UBND-ĐC ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Nghệ An).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực thuộc xã Châu Tiến, huyệnQuỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNvàMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam