BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2612/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại núi Phá Thung Duộc, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 6884/UBND-ĐC ngày 24/10/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việcthăm dò đá vôi trắng tại khu vực núi Phá Thung Duộc, xã Châu Hồng, huyện QuỳHợp, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Thương mại 747. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích31,5 ha đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạmthời cấm hoạt động khoáng sản, (căn cứ ý kiến của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh NghệAn tại công văn số 2510/CV-TaH ngày 16/10/2007, của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại công văn số 1748CV/NN.LN ngày 05/10/2007, của Sở Vănhoá-Thông tin tại công văn số 1644/SVHTT-DSVH ngày 27/9/2007, của Sở Côngnghiệp tại công văn số 564/CV-SCN ngày 02/10/2007).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa mỏ đá vôi trắng nêu trên vàotrong quy hoạch chung của cả nước.

(Vị trí, toạ độ, diện tích củakhu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 6884/UBND-ĐC ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực núi Phá Thung Duộc, xã ChâuHồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐCvàKSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam