BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2613/TCT-KK
V/v: Đăng ký MST khi chuyển đổi doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty cổ phần ôtô Xuân Kiên Vinaxuki.

Công ty cổ phần ôtô Xuân Kiên Vinaxuki có công văn số 011/XK-2008 ngày 18/4/2008 đề nghị hướng dẫnvề đăng ký thuế, mã số thuế (MST) khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thànhCông ty TNHH. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế thì: “cácdoanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loạihình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luậtdoanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế … MST củadoanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là MST của doanh nghiệp trước chuyển đổi”

Trường hợp Xí nghiệptư doanh (DNTN) chuyển sang Công ty TNHH thì doanh nghiệp không được tiếp tục sửdụng MST cũ mà phải làm thủ tục đăng ký cấp lại MST mới, cụ thể: Xí nghiệp tưdoanh phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Mục III Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Doanh nghiệp sử dụngGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới làm thủ tục để được cấp MST mới theo quyđịnh tại Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên.

Để Công ty không gặpkhó khăn trong sản xuất kinh doanh do việc chuyển đổi MST, đề nghị Cục Thuếthành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty làm thủ tục đóng MST cũ và và cấp MST mớicho Công ty được kịp thời. Trong thời gian làm thủ tục thay đổi cấp MST mới,Công ty được tiếp tục sử dụng MST cũ.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần ô tô Xuân KiênVinaxuki biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, CNTT, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến