BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2617/BXD-KTQH
V/v: Xin điều chỉnh quy mô diện tích KCN Thạnh Lộc và KCN Thuận Yên tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trìnhsố 74/TTr-UBND ngày 08/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xinđiều chỉnh quy mô diện tích của hai khu công nghiệp (KCN) Thạnh Lộc và ThuậnYên tỉnh Kiên Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Kiên Giang là một tỉnh lớnthuộc vùng Tây Nam bộ, có nhiều tiềm năng trong phát triển công nghiệp vật liệuvà chế biến sản phẩm nông nghiệp. Trong những năm vừa qua việc đầu tư xây dựngcác KCN tập trung trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong khi nhu cầuphát triển công nghiệp tại địa phương là rất lớn. Thạnh Lộc và Thuận Yên là haiKCN của tỉnh Kiên Giang đã được đưa vào Danh sách các KCN được ưu tiên thànhlập mới đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006của Thủ tướng Chính phủ với quy mô mỗi khu là100ha. Hiện nay các chủ đầu tư hạtầng của hai KCN đã lập và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xâydựng và dự án đầu tư cũng như đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo ranhgiới quy hoạch được duyệt. Việc mở rộng quy mô hai KCN như đề xuất của Uỷ bannhân dân tỉnh Kiên Giang là phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế xãhội, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế củatỉnh cũng như nguyện vọng của nhà đầu tư.

2. Trong quá trình triển khaixây dựng và quản lý vận hành chủ đầu tư các KCN cần tuân thủ các yêu cầu vềquản lý xây dựng và bảo vệ môi trường, tránh các tác động xấu của KCN tới cáckhu dân cư và vùng canh tác lân cận.

3. Để tránh việc đầu tư pháttriển tự phát không theo quy hoạch, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sớmchỉ đạo xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển tổng thể các khu và cụm côngnghiệp trên địa bàn toàn tỉnh làm định hướng cho công tác đầu tư phát triển lâudài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nơi nhận:
Như trên
Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Ngọc Chính