VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2627/VPCP-QHQT
V/v Cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam;
- Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa-Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam (côngvăn số 09/BTK /07 ngày 22 tháng 01 năm 2007) về việc ban hành Quyết định về Quychế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triểnbền vững của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

Giao Ủy ban quốc gia UNESCO củaViệt Nam chủ trì, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quanxem xét việc cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Ủy ban quốc giavề Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam, dự thảo Quyết địnhtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc