BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 263/BHXH-CĐCS
V/v : Sử dụng và quyết toán kết dư kinh phí chi nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ năm 2006.

TP.HCM. ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kính gửi :

- Đơn vị sử dụng lao động.
- Bảo hiểm xã hội các Quận, Huyện

Thực hiện công văn số 14959/BTC-HCSN ngày 6/11/2007, côngvăn số 1057/BTC – HCSN của Bộ Tài Chính về việc sử dụng kết dư kinh phí giảiquyết chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ năm 2006 và công văn số 292/BHXH – BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chi cho người lao động thuộc đốitượng được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ năm 2006. Bảo hiểm xã hội TP. HồChí Minh hướng dẫn thực hiện như sau :

1. Đối với các đơn vị sử dụng lao động đến ngày 31/12/2006còn kết dư số kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ theo chế độ chưa quyếttoán trong năm 2006 với cơ quan BHXH TP.HCM thì được chuyển nguồn sang năm 2007để tiếp tục chi cho người lao động thuộc đối tượng được nghỉ dưỡng sức, phụchồi sức khoẻ năm 2006 theo chế độ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày09/01/2003 của chính phủ, trường hợp phải đưa vào quyết toán năm 2008 thì thựchiện dứt điểm trước ngày 30/06/2008.

2. Các đơn vị sử dụng lao động còn nguồn kinh phí nghỉ dưỡngsức, phục hồi sức khoẻ nhưng chưa chi trong năm 2006 hoặc đã chi nhưng chưa chihết trong năm 2006 cho người lao động được quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ngày 08/04/2003 tiếptục chi cho người lao động chưa được hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻnăm 2006.

3. Nguồn kinh phí để thực hiện nghỉ dưỡng sức không vượt qúa0,6% tổng qũy tiền lương thực đóng BHXH và được trích trong nguồn 5% tínhtrên tổng qũy tiền lương thực đóng BHXH cho 3 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạnlao động trong năm 2006 của đơn vị. Mức trợ cấp 80.000 đồng/ ngày áp dụng chonghỉ dưỡng sức tại cơ sở tập trung, mức 50.000 đồng/ ngày cho trường hợp nghỉtại gia đình, thời gian nghỉ từ 5 đến 10 ngày trong một năm (tính cả ngày nghỉhàng tuần,ngày nghỉ lễ,ngày đi và về nếu nghỉ tại cở sở tập trung), thời giannghỉ dưỡng sức không bị trừ vào thời gian nghỉ hàng năm và không hưởng tiềnlương hoặc tiền công. Người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở(Nếu đơn vị chưa thành lập công đoàn thì người sử dụng lao động xác nhận chưacó thành lập công đoàn) lập danh sách cho người lao động chưa được nghỉ dưỡngsức, phục hồi sức khoẻ năm 2006 (Mẫu CO4 – BH/NDS và danh sách công đoàn)chuyển đến cơ quan BHXH TP.HCM để được xem xét giải quyết.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Quận,Huyện triển khai thực hiện theo hướng dẫn trên./.

Nơi nhận :
- Như trên .
- Phòng CĐCS.
- Lưu văn thư

GIÁM ĐỐCCao Văn Sang