BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 263/BNV-TL
V/v chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã đã hết nhiệm kỳ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: SởNội vụ tỉnh Tây Ninh

Trảlời công văn số 01/SNV-XDCQ ngày 02/01/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việcthực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã đã hết nhiệm kỳ,Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theoquy định hiện hành của chế độ tiền lương và chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc thìcán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố không thuộc đối tượnghưởng lương có đóng bảo hiểm xã hội ở cấp xã. Vì vậy, các trường hợp cán bộchuyên trách cấp xã (bao gồm cả trưởng đoàn thể hết nhiệm kỳ) chuyển sang làmcán bộ không chuyên trách cấp xã thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ như sau: “trườnghợp thôi giữ chức danh để làm công việc khác không thuộc biên chế trả lương cóđóng bảo hiểm xã hội ở cơ quan, đơn vị của Nhà nước thì thôi hưởng lương chứcvụ kể từ ngày thôi giữ chức danh”.

Trênđây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ Tây Ninh thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng