THANH TRA CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2633/TTCP-VKH
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: CácBộ, cơ quan ngang bộ

Thựchiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ủy banKiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Thông tư số 2442/2007/TT-TTCPhướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ vềMinh bạch tài sản, thu nhập.

Vừaqua, có một số cơ quan hỏi Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Nghị định37/2007/NĐ-CP Thông tư 2442/2007/TT-TTCP tại các đơn vị do Thủ tướng Chính phủthành lập và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt (các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91,Đại học quốc gia … ) Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ hướngdẫn, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối vớinhững đơn vị trên thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình (ví dụ: Bộ Thông tinvà Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo các Đại học Quốc gia …).

Nộidung hướng dẫn, chỉ đạo tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị định37/2007/NĐ-CP Thông tư 2442/2007/TT-TTCP nhất là việc tập huấn, hướng dẫnviệc kê khai trong kỳ kê khai tháng 12 năm 2007.

Trongquá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếptục thông tin về Thanh tra Chính phủ để phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịpthời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg (để báo cáo);
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về PCTN (để p/h);
- Ủy ban Kiểm tra TW, Bộ Nội vụ (để p/h);
- Tổng thanh tra, các Phó TTT (để báo cáo);
- Các vụ, đơn vị của TTCP;
- Lưu VT, Viện KHTT./.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền