BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2635/BXD-HTĐT
V/v Cấp giấy phép xây dựng "Phần ngầm của các công trình xây dựng"

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 9203/SXD-CPXD ngày 14/11/2007 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về cấp giấy phép xây dựng " Phần ngầm của các công trình xây dựng". Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo khoản 3 điều 12 của Nghịđịnh số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Nghịđịnh số 41) đã quy định: Phần ngầm của công trình xây dựng được cấp giấy phépxây dựng cùng với công trình xây dựng và giấy phép xây dựng phải ghi cụ thể:Phạm vi phần ngầm công trình, số tầng hầm và độ sâu tầng hầm.

2. Trong nghị định số 41 khôngquy định việc xác định riêng chỉ giới xây dựng phần ngầm. Khái niệm chung vềchỉ giới xây dựng đã được giải thích tại điều 3 của Luật Xây dựng.

3. Đối với tầng hầm của côngtrình xây dựng ngoài quy định tại điểm b khoản 2 điều 3 của Nghị định 41, đềnghị căn cứ cụ thể vào điểm 2 khoản 7.2.2 của điều 7.2; điểm 3 khoản 7.4.1 củađiều 7.4 và tham khảo điều 7.12 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1 để áp dụngcho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và áp dụng

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, HTĐT, XL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính