VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2640/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế rượu lễ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Tổng cục Hải quan,
- Toà Giám mục Lạng Sơn

Về đề nghị của Toà Giám mục Lạng Sơn (công văn số DX02/02/12 ngày 05 tháng 5 năm 2002), về việc xin miễn thuế rượu lễ (bản chụp công văn kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giải quyết miễn thuế 24.000 lít rượu lễ do Toà Thánh Vatican tặng cho các linh mục miền Bắc để sử dụng trong 5 năm (2002-2007).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy