NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2646/NHCS-TD
V/v khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, lũ lụt các tỉnh Miền Trung

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực miền Trung
(từ Quảng Trị đến Bình Thuận)

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 12682/NHNN-TD ngày 30/11/2007 vềviệc khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, lũ lụt các tỉnh miền Trung (từQuảng Trị đến Bình Thuận), Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực miền Trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát lại toàn bộ nợ vaycủa khách hàng, xác định mức độ thiệt hại cụ thể của từng khoản vay do thiêntai, lũ lụt gây thiệt hại trong tháng 10 và tháng 11 năm 2007 để có biện phápxử lý thích hợp, sau đó tổng hợp tình hình thiệt hại theo Phụ lục 01 đính kèmvăn bản này gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố trước ngày 15/12/2007, đồng thời gửi báo cáo và truyền File theo Fontchữ Vn.Time với tên: RRlulut.mã tỉnhvề Hội sở chính NHCSXH để tổng hợp báo cáo.

Yêu cầu chi nhánh NHCSXH cáctỉnh, thành phố phải thực hiện theo đúng thời gian đã nêu trên.

2. Phối hợp với chính quyền địaphương và tổ chức chính trị - xã hội các cấp để hướng dẫn khách hàng lập hồ sơđề nghị xử lý nợ rủi ro. Việc xử lý nợ rủi ro đối với khách hàng bị thiệt hạido thiên tai, lũ lụt gây ra được thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH về việc ban hành Quy định xửlý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

3. Đối với những khách hàng vayvốn bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra có mức độ thiệt hại về vốn và tàisản từ 60% trở lên, nếu có nhu cầu vay vốnđể khôi phục sản xuất, các chi nhánh NHCSXH xem xét cho vay bổ sung, việc chovay bổ sung thực hiện theo các văn bản hiện hành của NHCSXH. Mức cho vay bổsung (không tính dư nợ cũ) không vượt quá mức cho vay tối đa quy định đối vớitừng chương trình.

Các chi nhánh xem xét cho vay đối với những khách hàng bị thiệt hại dothiên tai, lũ lụt gây ra để khôi phục sản xuất trong chỉ tiêu kế hoạch đã được thông báo, trường hợp còn thiếu các chinhánh tổng hợp, báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, cân đối.

Nhận được công văn này, yêu cầuGiám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố có tên trên triển khai thực hiện. Quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét,giải quyết.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- P. KHNVốn HSC;
- Website VBSP;
- Lưu VP, NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý