NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2649/NHCS-TD
“V/v cho vay mua xe ô tô thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng”

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Ông (Bà) Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh miền núi phía Bắc và TâyNguyên

Ngày 08/11/2007, Thủ tuớng Chínhphủ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông,xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. TheoQuyết định này, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 9 triệu đồng đểmua 01 xe ô tô mới của Công ty cổ phần ô tô TMT thuộc Tổng công ty Công nghiệpô tô Việt Nam và hộ dân có nhu cầu vay vốn tại các Ngân hàng thì được Ngân hàngtạo điều kiện cho hộ dân vay vốn để mua xe ô tô theo quy chế tín dụng hiệnhành. Quyết định này thay thế Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 về việchỗ trợ lãi suất để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại cáctỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Để thực hiện trách nhiệm củaNHCSXH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày08/11/2007, Tổng giám đốc NHCSXH yêu cầu Ông (Bà) Giám đốc chi nhánh NHCSXH cáctỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi chocác hộ gia đình có nhu cầu vay vốn theo các chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộgia đình sản xuất kinh doanh tại vùng nghèo, cho vay giải quyết việc làm để muaxe ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh.

2. Khi người vay được cho vaytheo chương trình nào thì áp dụng cơ chế cho vay và quản lý nợ vay theo quyđịnh hiện hành của chương trình đó.

3. Trường hợp, khi triển khaicho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để mua xe ô tô màmức dư nợ loại cho vay từ trên 30 triệu đồng/hộ đến 100 triệu đồng/hộ vượt quá3% dư nợ cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn thì cần cóvăn bản báo cáo Tổng giám đốc cho điều chỉnh chỉ tiêu này.

4. Về báo cáo thống kê kết quảthực hiện cho vay mua xe ô tô:

Khi có phát sinh cho vay mua xeô tô, ngoài việc báo cáo thống kê theo chương trình cho vay hiện hành, chinhánh cần thuyết minh vào cuối “Biểu báo cáo kết quả thực hiện cho vay của từngchương trình” về kết quả cho vay mua xe ô tô theo 5 chỉ tiêu: Doanh số cho vaytrong tháng, doanh số thu nợ trong tháng, dư nợ, trong đó nợ quá hạn, số hộ dưnợ.

Do độ dài của trường thuyết minhở cuối biểu báo cáo có hạn, khi thực hiện việc thuyết minh số liệu cho vay muaxe ô tô, chi nhánh ghi số liệu của 5 chỉ tiêu báo cáo (đơn vị tính: triệu đồng,hộ) theo đúng trật tự sau: CV mua xe ô tô DSCV, DSTN, DN, NQH, SHDN.

Ví dụ: trong tháng, chi nhánhcho vay 4 hộ nghèo mua xe ô tô với doanh số cho vay 100 triệu đồng, doanh sốthu nợ bằng 0, dư nợ 200 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn 10 triệu đồng, số hộdư nợ là 9 hộ, chi nhánh thuyết minh vào cuối biểu 02.1A như sau:

“CV mua xe ô tô: DSCV 100;DSTN 0; DN 200; NQH 10; SHDN 9”

5. Văn bản này có hiệu lực kể từngày ký, thay thế Văn bản số 1491/NHCS-TD ngày 13/8/2007 của Tổng giám đốcNHCSXH về việc cho vay mua xe ô tô thay thế công nông, xe tải quá niên hạn sửdụng theo Quyết định 973/QĐ /TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được Văn bản này, yêu cầuÔng (Bà) Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố báo cáo Trưởng ban đạidiện Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Tổng giám đốc; các Phó TGĐ;
- Các Phòng, Ban, Trung tâm tại HSC;
- Đại diện Văn phòng KV miền Nam;
- Lưu VP, Phòng NVTD.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý