BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 265/TCHQ-GSQL
V/v nộp hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi :

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
- Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam
( Địa chỉ : KCN Biên Hòa II - Đồng Nai)

Trả lời công văn số 2153/HQĐN-NVngày 31/12/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai và công văn số 2K8- 004/BOE /FCV ngày07/01/2008 của Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam về việc miễn nộp hợpđồng; sử dụng bản sao hóa đơn, phiếu đóng gói khi khai báo hải quan, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ ngườikhai hải quan phải nộp khi làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu,trong đó có:

+ Bản kê chi tiết hàng hóa đốivới lô hàng có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất (bản chính);

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặcgiấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao);

+ Hóa đơn thương mại (bản chính);

+ Vận tải đơn (bản copy chính).

Do vậy, khi làm thủ tục hải quanđối với hàng hóa nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp đúng, đủ các loại giấy tờ theoquy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định 154/2005/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp có lýdo chính đáng, doanh nghiệp có công văn đề nghị và được Chi cục trưởng Hải quanchấp nhận thì sẽ được gia hạn thời gian nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăngký tờ khai theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 154/2005/NĐ-CP dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc