BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2650 /BXD-QLN
V/v: trả lời Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ

 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty CP đầu tư xây dựng và pháttriển nhà Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 134/CV-ĐN ngày 28/11/2007của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ đề nghị giải quyết vấnđề liên quan đến việc đưa giá trị nhà ở (trong đó có nhà chung cư) thuộc sở hữunhà nước vào vốn của doanh nghiệp cổ phần hoá. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Nhà ở (trong đó có nhà chung cư) thuộc sở hữu nhà nước đangđược quản lý cho thuê theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướngChính phủ với giá cho thuê chưa tính đủ chi phí, một số trường hợp còn đượcmiễn giảm tiền thuê nhà; mặt khác, một số nhà ở sẽ được bán cho người đang thuêtheo Nghị định số 61/CP và thực hiện chính sách miễn giảm tiền mua nhà. Vì vậy,không có cơ sở để xác định giá trị thực tế của nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khicổ phần hoá doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu đưa giá trị tài sản là nhà ở thuộc sởhữu nhà nước vào vốn của doanh nghiệp để cổ phần hoá thì không thể thực hiệnbán nhà ở nói trên theo Nghị định 61/CP.

Tại cuộc họp ngày 08/6/2007, khi làm việc với tỉnh Phú Thọ,đoàn kiểm tra liên ngành (theo Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/02/2007 của Thủtướng Chính phủ) do Bộ Xây dựng chủ trì đã có ý kiến về việc đưa giá trị tàisản là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước vào vốn của doanh nghiệp cổ phần hoá làkhông đúng với quy định hiện hành về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đồngthời đề nghị Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ có văn bảnbáo cáo và đề nghị các Bộ ngành liên quan hướng dẫn giải quyết tồn tại nêutrên.

Căn cứ vào Công văn số 134/CV-ĐN của Công ty CP đầu tư xâydựng và phát triển nhà Phú Thọ, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty báo cáo với UBNDtỉnh Phú Thọ xem xét, điều chỉnh phần vốn là giá trị nhà ở thuộc sở hữu nhànước khi cổ phần hoá Công ty theo hướng tách phần giá trị tài sản là nhà ởthuộc sở hữu nhà nước ra khỏi vốn của doanh nghiệp cổ phần hoá và thực hiệnquản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định củapháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Phú Thọ (để chỉ đạo);
- Đại biểu Quốc hội Phùng Văn Toàn (để trả lời);
- Lưu: VP,
Cục QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam