BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 266/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Văn phòng Hội Nông dân Việt Nam.

Trả lời văn bản số 976 CV/VP-HNDngày 06/11/2007 của Văn phòng Hội Nông dân Việt Nam đề nghị hướng dẫn điềuchỉnh giá hợp đồng xây thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thicông xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quiđịnh có liên quan. Vì Văn phòng Hội Nông dân Việt Nam không gửi kèm theo hồ sơhợp đồng thi công xây dựng công trình cùng văn bản số 976 CV/VP-HND nêu trên,nên không có đủ cơ sở xem xét nội dung hợp đồng, loại hợp đồng, thời gian thựchiện hợp đồng để Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể.

Thép xây dựng là một trong nhữngmặt hàng do Nhà nước bình ổn giá theo qui định tại Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, tạithời điểm hiện nay (tháng 11/2007) trong quá trình triển khai thi công mà giáthép tăng đột biến làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình, thìchủ đầu tư căn cứ vào nội dung hợp đồng thi công xây dựng ký kết với nhà thầuvà Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xem xét quyết định.

Văn phòng Hội Nông dân Việt Namcăn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
-
Như trên;
- T.Ư Hội Nông dân VN;
- Lưu: VP, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hoà