BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2662/LĐTBXH-TL
V/v phụ cấp chức vụ đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa

Trả lời công văn số 84 TC/LĐ-TBXH ngày 15/7/2002 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Điểm 2, mục IV, Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 10/3/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm có quy định: Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5; Phó Giám đốc 0,4 theo bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ.

Vì vậy, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG




Phạm Minh Huân