BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2682/TCHQ-KTTT
V/v: Gia hạn thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Bình Dương
- Công ty TNHH Thuận Kiều
(xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 18/CV-TK ngày 09/03/2007 của Công ty TNHH Thuận Kiều và công văn số 808/HQBD-NV ngày 04/05/2007 của Cục Hải quan Bình Dương về đề nghị gia hạn thời gian ân hạn thuế hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C – Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Cục Hải quan Bình Dương và giải trình của Công ty TNHH Thuận Kiều, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hết số nguyên liệu nhập khẩu còn tồn của năm 2006, tổ chức giao Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra các hợp đồng, chứng từ liên quan đến thời hạn giao hàng và tình hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp, nếu đúng theo đề nghị của Công ty TNHH Thuận Kiều thì đồng ý áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế cho các tờ khai nhập khẩu hạt điều thô theo đề nghị của Cục Hải quan Bình Dương tại công văn số 808/QHBD-NV ngày 04/05/2007. Công ty TNHH Thuận Kiều có trách nhiệm thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Công ty chưa nộp thuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế đối với các lô hàng nhập vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương, Công ty TNHH Thuận Kiều biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An