BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
.

Số : 2688/BXD-KTTC
V/v: Công bố hay ban hành các bộ Đơn giá dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Trả lời Văn bảnsố 679/SXD ngày 30/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫncông bố hay ban hành các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau :

Ngày 13/8/2007,Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1738/BXD-VP về việc đề nghị Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá việc thực hiện các qui định tạiThông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 1/11/2005 của Bộ Xây dựng (Thông tư số17/2005/TT-BXD); đồng thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trìnhthực hiện và đề xuất các nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với quá trình đổi mớikinh tế và hoà nhập nền kinh tế thị trường. Vì vậy, những vấn đề Sở Xây dựngtỉnh Hậu Giang hỏi, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung khi soạn thảoThông tư thay thế Thông tư số 17/2005/TT-BXD cho phù hợp với tình hình mới.

Căn cứ ý kiếntrên, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang khẩn trương gửi các ý kiến đề xuất về Bộ Xâydựng (Vụ Kinh tế Tài chính) theo địa chỉ 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng –Hà Nội./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng