BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2706/TCHQ-GSQL
V/v: đăng ký tổ chức kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1257/HQTP-NVngày 15/5/2007 Cục Hải quan TP. HCM về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhcần chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện Quyết định số 710/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Côngty Vinacontrol đã gửi bản sao công chứng tới Tổng cục Hải quan và Cục Hải quancác tỉnh, thành phố) về việc công nhận hai tổ chức được thực hiện kiểm tra chấtlượng sản phẩm, hàng hóa phân bón và trả lời Công ty Vinacontrol là cơ quan hảiquan không chỉ định Công ty Vinacontrol thực hiện kiểm tra chất lượng phân bónnhập khẩu, không yêu cầu các tổ chức phải đăng ký với cơ quan hải quan trướckhi thực hiện chức năng được giao.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP.HCM biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc