BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2708/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu ôtô của Đại sứ quán.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Đại sứ quán belarus tại hà nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 452 đề ngày 14/05/2007 về đề nghị nhập khẩu 01 xe ôtô mới để phục vụ công tác của Đại sứ quán. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để Đại sứ quán Belarus được tạm nhập miễn thuế 01 xe ôtô mới (vẫn là xe vượt tiêu chuẩn định lượng) để sử dụng với điều kiện Đại sứ quán đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 01 xe ôtô đang sử dụng theo quy định.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan xin gửi tới Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội lời chào trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTPHN (để thực hiện)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc