BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2709/BKHCN-TĐC
V/v Nhập khẩu phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cổ phần Trường An

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 41/TA ngày 24/9/2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy để cung cấp cho Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Tiến Lộc sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu FASHION. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra các phụ tùng do Công ty nhập khẩu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam theo Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo:

Phụ tùng xe máy do Chongqing Yubei Sino-Mobile & Jilong Motorcycle Co., Ltd sản xuất và cung cấp cho Quý Công ty theo Hợp đồng số 25/TA-YSM /2004 ngày 30/7/2004 để cung ứng cho Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Tiến Lộc sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu FASHION, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải