BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 271/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007.

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ ChíMinh

Bộ Xây dựngnhận được công văn số 9479/SXD-QLSXKD ngày 21/11/2007 của Sở Xây dựng thành phốHồ Chí Minh về việc xin hướng dẫn một số vướng mắc trong việc cấp chứng chỉhành nghề. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với côngtác cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng:

Chứng chỉ hànhnghề chỉ là một điều kiện để xem xét cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủtrì đồ án quy hoạch, thiết kế công trình. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghềkhông phải đương nhiên được đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì hạng 1 hayhạng 2 mà còn phải có các điều kiện khác như đã từng chủ nhiệm, chủ trì đồ ánquy hoạch hoặc đồ án thiết kế cấp thấp hơn. Như vậy, chứng chỉ hành nghề chỉ làmột điều kiện cần, cho nên không cần thiết phải quy định mức độ đồ án quy hoạchhoặc cấp công trình đã tham gia thực hiện.

2. Đối với côngtác cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:

Nhất trí vớikiến nghị của Sở, về nguyên tắc chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động về thiết kếlà cấp theo chuyên ngành được đào tạo. Song, do trước khi Luật Xây dựng có hiệulực chưa có quy định nào về vấn đề này, nên đã có nhiều trường hợp hoạt độngthiết kế xây dựng không theo đúng chuyên ngành được đào tạo, nhưng qua thực tếcho thấy họ có năng lực và kinh nghiệm thực sự, đồng thời để giải quyết chonhững trường hợp này tiếp tục được hoạt động thiết kế xây dựng theo công việcmà họ đã thực hiện nên Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2646/BXD-XL để tháo gỡnhững vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp sang thực hiện theo Luật Xây dựng.Tuy nhiên, chứng chỉ hành nghề chỉ là điều kiện cần, còn để được làm chủ nhiệm,chủ trì thiết kế, đòi hỏi cá nhân còn phải có kinh nghiệm là đã từng là chủnhiệm, chủ trì thiết kế cùng loại công trình cấp thấp hơn, mới được làm chủnhiệm, chủ trì thiết kế công trình cùng loại cấp cao hơn.

Bộ Xây dựng sẽxem xét để quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động thiết kế xây dựngcho những người bắt đầu tham gia hoạt động thiết kế kể từ sau khi Luật xây dựngcó hiệu lực theo kiến nghị của Quý Sở.

3. Về thời giankinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề:

Đối với cá nhâncó thời gian tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày tốt nghiệp đại học chưa đủ5 năm, nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng, trung cấp và đã tham gia thiết kế,thi công hoặc giám sát thi công xây dựng thì thời gian đó được tính là thờigian có kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề. Còn đối với cá nhân đã tốtnghiệp đại học (trước đó không có bằng trung cấp hoặc cao đẳng) thì thời giankinh nghiệm được tính từ khi cá nhân đó được cấp bằng tốt nghiệp đại học thuộcchuyên ngành mà cá nhân đó xin cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, thời giankinh nghiệm phải căn cứ vào thời gian thực tế mà cá nhân đã trực tiếp tham giahoạt động xây dựng.

4. Về số bộ hồsơ xin cấp chứng chỉ hành nghề:

- Đồng ý với đềxuất của Sở Xây dựng chỉ yêu cầu người xin cấp chứng chỉ hành nghề và tổ chứcnước ngoài xin cấp giấy phép thầu phải nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định.

- Đối với cánhân không thuộc sự quản lý của doanh nghiệp hoặc tổ chức hội nghề nghiệp thìcá nhân đó tự khai kinh nghiệm nghề nghiệp, trong đó kê khai rõ đã tham giathực hiện những công việc gì thuộc công trình nào, tên chủ đầu tư dự án để cơquan cấp chứng chỉ hành nghề có thể kiểm tra khi cần thiết và dựa trên bản kêkhai kinh nghiệm đó có thể xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân khicó đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
Trần Ngọc Thiện