BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2712/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời văn bản số 1738/TC-QLVĐTngày 28/11/2007 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn thực hiện chiphí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Việc quản lý, sử dụng chi phíquản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiệntheo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính như: Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chiphí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chiphí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.Theo đó, các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm (nhóm II) căn cứ vào mức chi phí quảnlý dự án được duyệt lập dự toán chi phí quản lý dự án trình Chủ đầu tư thẩmđịnh và phê duyệt; Trường hợp Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) có đủ năng lựctheo qui định tự thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, thì được côngthêm chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tự thực hiện này vào tổng mức chi phí quảnlý dự án mà Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) được sử dụng.

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn căncứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:
-
Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VP, VKTXD, Vụ KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng