BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2715/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn chậm

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nam Định;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 2154/CT-THNVDT ngày 16/05/2008 của Cục Thuế tỉnh Nam Định và công văn số 596/CT-TTrT ngày 12/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xuất hóa đơn chậmkhi bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đãcó công văn số 630/TCT-PCCS ngày 6/2/2007 hướng dẫn xử phạt đối với trường hợpbán hàng chậm xuất hóa đơn. Đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại công văn số630/TCT-PCCS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn