BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2726/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại xã Tân Lập và xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 2369/UBND-CN ngày 30/11/2007, công văn số 2325/UBND-CN ngày 27/11/2007 củaUỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Yên Bái về việc thăm dò đá vôi trắng tại khu vực xãLiễu Đô và núi Thâm Then thuộc xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Diện tích 02 khu vực xin thăm dò(56,5 ha và 53 ha) đã được UBND tỉnh Yên Bái xác định không nằm trong khu vựccấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng,di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, không ảnh hưởng đến rừng phònghộ và rừng đặc dụng, đã được UBND tỉnh Yên Bái báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạiTờ trình số 1203/TT-UBND ngày 04/7/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa 02 khu vực đá vôi trắng nêutrên vào trong quy hoạch chung của cả nước. (Vị trí, toạ độ, diện tích của 02khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2369/UBND-CN ngày 30/11/2007 và công văn số 2325/UBND-CN ngày 27/11/2007 của UBND tỉnh YênBái).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực xã Liễu Đô và núi Thâm Thenthuộc xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ(để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản(Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam