BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2729/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu và GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH TM và DV giao nhận vận tải Quốc tế Trường Giang

Trả lời công văn số 01/07 ngày 4/5/2007của Công ty TNHH TM và DV giao nhận vận tải Quốc tế Trường Giang về việc miễnthuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa đã xuất khẩunhưng phải nhập khẩu trở lại. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 7, mục I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại mục II phầnA Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phảinhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhậpkhẩu. Đồng thời phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Thủ tục hồ sơ để xét hoàn thuế, khôngthu thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm 7, mục I, phần E Thông tư số113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH TM và DV giao nhận vận tải Quốc tế Trường Giang biết và liên hệvới cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT (2), KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An