BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2731/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Viettronics Đống Đa
(56 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa – Hà Nội)

Trả lời công văn số 07-KH-0025-CV ngày 11/5/2007 của Công ty cổ phần Viettronics Đống Đa về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 21/5/2007 thì Công ty cổ phần Viettronics Đống Đa thuộc diện chấp hành tốt pháp luật Hải quan và không nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp nên theo quy định tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Công ty được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Viettronics Đống Đa được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An