BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2732/BXD-KTTC
V/v: Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý đô thị.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 924/SXD-QLQH ngày 20/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về kinh phí lập,thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý đô thị. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập, thẩm định, phê duyệtQuy chế quản lý kiến trúc đô thị được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/09/2007; Chính quyền đô thị, các cơ quan có trách nhiệmquản lý đô thị, các cơ quan chuyên môn về quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựngcủa tỉnh Sóc Trăng (Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh, Sở Xây dựng) có tráchnhiệm lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo phân cấpquy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD Chi phí để lập, thẩm định, phê duyệtQuy chế quản lý kiến trúc đô thị được xác định bằng cách lập dự toán theo nộidung chi hàng năm của các cấp được giao nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt Quychế quản lý kiến trúc đô thị nêu trên.

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng căncứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐinh Tiến Dũng