BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2734/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Quảng Ninh;
- Cục hải quan Tp Hải Phòng;
- Tập đoàn công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam
(109 Quan Thánh - phường Quan Thánh – Hà Nội)

Trả lời công văn số: 543 và 544/CNT-KD &ĐN ngày 03/3/2007 của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (MST: 0100113303); công văn số 390/HQQN-NV ngày 06/4/2007 và 532/HQQN ngày 08/5/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh; Công văn số 2517/HQHP-NV ngày 27/4/2007 và 2766/HQHP ngày 18/5/2007 của Cục Hải quan Tp Hải Phòng xin được giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 2766/HQHP ngày 18/5/2007 và công văn số 532/HQQN ngày 08/5/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về gia hạn thời hạn nộp thuế, kết quả kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc kéo dài thời hạn giao tàu và tình hình sản xuất thực tế tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Tập đoàn có đủ thời gian hoàn chỉnh và giao hàng, Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới tàu xuất khẩu thuộc các tờ khai theo đề nghị của Cục Hải quan Quảng Ninh tại công văn số 390/HQQN-NV ngày 06/4/2007 và 532/HQQN ngày 08/5/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh; Công văn số 2517/HQHP-NV ngày 27/4/2007 và 2766/HQHP ngày 18/5/2007 của Cục Hải quan Tp Hải Phòng.

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy có trách nhiệm thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy chưa nộp thuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việc bị xử phạt chập nộp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An