BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2750/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1104/CT-TTrngày 03/6/2008 của Cục thuế tỉnh Gia Lai hỏi về chính sách thuế đối với đại lýbảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục III Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng vàthuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hướng dẫn:

“Đại lý bảo hiểm là tổ chức khác(trừ tổ chức đại lý bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo Luật doanhnghiệp), cá nhân: thực hiện nộp thuế thu nhập theo mức ấn định 5% trênhoa hồng đại lý mà tổ chức, cá nhân được hưởng (bao gồm cả các khoản nhận chihỗ trợ bằng tiền từ bên giao đại lý). Cơ sở giao đại lý có trách nhiệm khấu trừsố thuế TNDN trước khi trả hoa hồng đại lý cho tổ chức, cá nhân nhận đại lý vànộp vào Ngân sách nhà nước”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,trường hợp các cá nhân ký hợp đồng đại lý bảo hiểm thì thực hiện nộp thuế thunhập theo mức ấn định 5% trên hoa hồng được hưởng thông qua việc cơ sở giao đạilý khấu trừ tại nguồn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương