BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2752/TCHQ-GSQL
V/v:Xuất xứ mặt hàng chè khô tẩm ướt hương liệu tại Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan hà nội
- Công ty tnhh chè thái hoà

Trả lời công văn số 235CV/CT ngày 15/05/2007 của Công ty TNHH chè Thái Hoà về việc xác định xuất xứ mặt hàng chè khô của Việt Nam tái nhập sau khi gia công tẩm ướp hương liệu ở Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xuất khẩu chè khô do Việt Nam sản xuất sang Trung Quốc để gia công tẩm ướp hương liệu, sau đó tái nhập về Việt Nam để tiếp tục xuất khẩu cho khách hàng khác là giao dịch thương mại thông thường.

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ về xuất xứ hàng hoá, Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 và số 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2006/NĐ-CP công đoạn gia công tẩm ướp hương liệu vào chè do Trung Quốc thực hiện là công đoạn gia công chế biến đơn giản, không tạo nên tiêu chuẩn đủ để làm thay đổi xuất xứ hàng hoá (từ xuất xứ Việt Nam thành xuất xứ Trung Quốc).

Căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 và số 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2006/NĐ-CP xuất xứ của hàng hoá chỉ thay đổi khi có sự thay đổi mã số H.S ở cấp độ 4 số của mặt hàng chè khô trước và sau khi gia công tẩm ướp hương liệu. Nhưng trong trường hợp này, mã số H.S đều ở nhóm 0902.

Do vậy, mặt hàng chè khô do Việt Nam sản xuất, sau khi đã được tẩm ướp hương liệu tại Trung Quốc, vẫn được coi là có xuất xứ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hà Nội, Công ty TNHH chè Thái Hoà biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc