BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2761/BXD-KTTC
V/v Hướng dẫn về việc thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án nhà ở.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Văn bản số 10400/SXD-VPngày 17/12/2007 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu phí thẩmđịnh dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án nhà ở, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư nhà ở là một trongnhững dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở,các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở và các quy định khác có liên quan của phápluật về đầu tư và xây dựng..

Theo danh mục chi tiết phí, lệphí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí, thì phí thẩm định dự án đầutư xây dựng (trong đó có dự án đầu tư nhà ở), bao gồm thẩm định phần thuyếtminh và thẩm định thiết kế cơ sở.

Các cơ quan có thẩm quyền thẩmđịnh thiết kế cơ sở của dự án được thu phí thẩm định thiết kế cơ sở theo mứcthu “lệ phí thẩm định dự án đầu tư” và việc quản lý, sử dụng tiền phí thu đượctheo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC (như hướng dẫn tại Văn bản số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính).

Các cơ quan có thẩm quyền thẩmđịnh dự án đầu tư xây dựng công trình (trong đó có dự án đầu tư nhà ở) sẽ thẩmđịnh toàn bộ dự án bao gồm phần thuyết minh và ý kiến thẩm định thiết kế cơ sởcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, do phí thẩm định phần thuyếtminh là khoản phí mới được quy định tại danh mục phí ban hành kèm theo Nghịđịnh số 24/2006/ND-CP Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn nên chưa thu.Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ có liên quan để hướng dẫn thựchiện.

Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xâydựng TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên
- Sở Xây dựng TP HCM
- Lưu VP, Vụ KTTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng