BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2766 TCT/CS
V/v: Thủ tục miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 5184 CT/NV ngày 8/5/2002 của Cục thuế hỏi về thủ tục miễn, giảm thuế đối với sản phẩm phần mền và dịch vụ phần mền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, mục C Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21/5/2001 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn "Doanh nghiệp phần mềm căn cứ vào các ưu đãi về miễn, giảm thuế mà doanh nghiệp được hưởng, thực hiện kê khai số thuế phát sinh, số thuế được miễn, số thuế còn phải nộp; thực hiện nộp thuế và quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế theo chế độ quy định".

Căn cứ hướng dẫn trên các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế theo Thông tư số 31/2001/TT-BTC không cần làm hồ sơ xin miễn thuế, giảm thuế mà tự kê khai số thuế phát sinh, số thuế được miễn giảm, số thuế còn phải nộp và thực hiện nộp thuế theo chế độ quy định đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mền và dịch vụ phần mềm. Khi quyết toán thuế, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải giải trình rõ căn cứ tính số thuế được miễn, giảm đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mền và dịch vụ phần mền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan thuế về tính chính xác các số liệu tự kê khai. Cơ quan thuế kiểm tra cụ thể việc kê khai của cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo số thuế được miến, giảm, số thuế còn phải nộp khi quyết toán thuế hàng năm với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc