BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2772/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc thanh khoản hàng SXXK

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: - Cục hải quan tỉnh gia lai – kon tum

Trả lời công văn số 392/HQGLKT ngày 8/5/2007 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum về vướng mắc khi thanh khoản hàng SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại điểm 1, công văn số 392:

Biểu số 01/BTKTKNLNK /2006 ban hành kèm Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 về Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu dùng để thống kê các tờ khai nhập khẩu đưa vào thanh khoản cho 01 lần thanh khoản (01 hồ sơ thanh khoản).

2. Về vướng mắc nêu tại điểm 2, công văn số 392:

Trường hợp trên chứng từ thanh toán cho các lô hàng xuất khẩu ghi “thanh toán cho Invoice số…” thì Cục Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum đề nghị doanh nghiệp xuất trình Invoice được nêu trong chứng từ thanh toán (bản lưu tại doanh nghiệp) để đối chiếu. Trường hợp xác định chứng từ thanh toán là của hợp đồng xuất khẩu đang đề nghị thanh khoản thì chấp nhận là chứng từ hợp lệ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);

- Website Hải quan ;
- Vụ KTTT (để phối hợp);

- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc