BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2773 TCT/NV2
V/v: Chứng từ chi trả tiền điện khi thuê nhà, trạm BTS

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2002

Kính gửi: Công ty Thông tin di động (VMS)

Trả lời công văn số 1466/KTTKTC ngày 10/6/2002 của Công ty Thông tin di động về việc chứng từ chi trả tiền điện khi thuê nhà, trạm thu phát sóng, cửa hàng của đơn vị và cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì trường hợp Công ty VMS đi thuê nhà, trạm của cá nhân và đơn vị có sử dụng chung công tơ điện của chủ cho thuê, hoặc sử dụng điện của Ban điện phường, xã nơi có nhà cho thuê, Công ty VMS phải yêu cầu chủ cho thuê và Ban điện phường, xã đến cơ quan thuế địa phương kê khai nộp thuế và mua hóa đơn để cung cấp cho Công ty. Hóa đơn này làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc