BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2781/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH 3M Việt Nam
(79B Lý Thường Kiệt – Q. Tân Bình – TPHCM)

Trả lời công văn số 080507/CP ngày 08/5/2007 của Công ty TNHH 3M Việt Nam về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 22/5/2007 thì các tờ khai “đã từng nợ thuế quá 90 ngày” như công ty đã nêu tại công văn số 080507/CP ngày 08/5/2007: 33968/NĐT-KD ngày 15/11/2006 và tờ khai 27235/NĐT-KD ngày 18/9/2006 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh) đã được xóa. Tuy nhiên hiện Công ty TNHH 3M Việt Nam không được thực hiện ân hạn thuế do “đã từng nợ thuế quá 90 ngày” của 03 tờ khai: 14925/NSX02 ngày 10/7/2006; 14702/NSX02 ngày 06/7/2006; 14496/NSX02 ngày 04/7/2006 tại Chi cục Hải quan Quản lý đầu tư.

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ của 03 tờ khai nêu trên. Nếu thực Công ty không từng nợ thuế quá 90 ngày thì xác nhận gửi về Tổng cục theo hướng dẫn của công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH 3M Việt Nam được biết, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An