BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2781 TCT/NV1
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ lập dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2002

Kính gửi:

Ban quản lý ự án đầu tư xây dựng công trình Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 718/CV .DA-ĐT ngày 11/6/2002 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh v/v áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ lập dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.38, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn: Dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% là dịch vụ thực hiện các công việc của công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi đã được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Căn cứ vào quy định trên đây, nếu Hợp đồng lập dự án đầu tư xây dựng Câu lạc bộ thể thao Tinh Võ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 5 không bao gồm các nội dung công việc chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến