BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2787/BXD-XL
V/v đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu 10triệu tấn/năm tại thành phố Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: UBND thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6113/UBND-QH ngày 14/12/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc xin chủ trươngđầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu có công xuất 10 triệu tấn dầu thô/năm. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Nghịquyết số 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội thì Dự án Nhà máy lọc dầu cócông suất dự kiến 10 triệu tấn dầu thô/năm tại Cần Thơ (so sách với các dự ánlọc dầu khác thì tổng vốn đầu tư của dự án này sẽ lớn hơn 20.000 tỷ đồng ViệtNam) thuộc dự án quan trọng quốc gia.

Vì vậy, theo quy định tại Nghịđịnh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình và Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trìnhChính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư.

2. Theo quy định tại Điều 37Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì lĩnh vực đầu tư chế biến dầukhí (Nhà máy lọc dầu) thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định chủtrương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, dự án này chưa đượcThủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư và chưa có trong Chiến lược phát triểnngành Dầu khí Vệt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09/03/2006.

Do vậy, đề nghị UBND thành phốCần Thơ lập Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Nhà máylọc dầu có công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm để được chấp thuận về chủ trươngđầu tư và được bổ sung dự án này vào quy hoạch Chiến lược phát triển ngành Dầukhí Vệt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở đó, UBND thành phố Cần Thơtổ chức lập quy hoạch xây dựng và yêu cầu chủ đầu tư lập Báo cáo đầu tư để trìnhcấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị UBND thành phố Cần Thơ đối chiếu với các quy định hiện hành đểthực hiện và hướng dẫn Nhà đầu tư lập báo cáo đầu tư đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, KTQH, XL (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên