BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2790/BXD-KTQH
V/v: vướng mắc trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn TP HCM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 4574/SQHKT-TH ngày 08/11/2007 và Công văn số 4631/SQHKT-QLKV2 ngày 12/11/2007của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về một số phát sinh trong quá trìnhlập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trên địa bànTP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Về sử dụng bản đồ địa chínhđể lập quy hoạch chi tiết xây dựng:

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đấtxây dựng là một nội dung trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. Do đó, để đảmbảo tính thống nhất và đồng bộ của một đồ án, các đồ án quy hoạch chi tiết phảiđược lập trên bản đồ địa hình kết hợp với bản đồ địa chính và đánh giá hiệntrạng.

2) Về căn cứ lập đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng 1/2000:

- Để đáp ứng nhu cầu quản lý củaThành phố, thống nhất với kiến nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ vào nhiệmvụ quy hoạch chung xây dựng; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và cácchủ trương, định hướng phát triển của thành phố để tổ chức lập đồ án QHCT xâydựng 1/2000.

- Về thủ tục thẩm định và phêduyệt, Sở có thể xem xét thẩm định và trình Thành phố phê duyệt các đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung quận, huyện và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xâydựng 1/2000 trên nguyên tắc phù hợp với nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạchchung Thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nội dung đồ án Điều chỉnhQuy hoạch chung Thành phố đang được triển khai nghiên cứu.

3) Về tiến độ và nội dung triểnkhai quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000:

- Về tiến độ lập QHCT xây dựng1/2000: việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là cầnthiết. Tuy nhiên, vừa qua để đáp ứng nhu cầu quản lý của Thành phố, Sở Quyhoạch Kiến trúc đã trình UBND Thành phố ban hành các Quy định về kiến trúc đốivới nhà liên kế, nhà biệt thự biến đổi và các công trình xây dựng trên khu đấtlớn trong khu đô thị hiện hữu, cải tạo. Do đó, trong giai đoạn này, chất lượngđồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là rất quan trọng phải đảm bảo tínhđồng bộ và khả thi, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần báo cáo với Uỷ ban nhân dânThành phố cho phép điều chỉnh tiến độ lập QHCT xây dựng 1/2000 để đảm bảo nhữngyêu cầu về nội dung theo quy định hiện hành.

- Về nội dung QHCT xây dựng tỷlệ 1/2000: việc bố trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có liên quanchặt chẽ với các giải pháp về thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như việcsử dụng đất cho các khu chức năng của khu đô thị hoặc nhà ở. Do đó, để đảm bảotính đồng bộ, tính khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực vàThành phố; để đảm bảo chất lượng của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000,đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định đúng các yêu cầu và nội dung của phầnhạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD của Bộ Xâydựng.

Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiếntrúc kiến nghị Uỷ ban nhân dân thành phố sớm thành lập Tổ liên ngành để thẩmđịnh thiết kế quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch chitiết xây dựng 1/2000, 1/500 để đảm báo tính thống nhất giữa các loại quy hoạch(quy hoạch xây dựng và quy hoạch chuyên ngành).

4) Về quy định quản lý quy hoạchchung xây dựng Thành phố và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I:

- Quy định quản lý quy hoạchchung xây dựng đô thị được ban hành dựa trên cơ sở nội dung bản vẽ, thuyết minhcủa đồ án quy hoach, các kiến nghị, giải pháp thực hiện quy hoạch chung xâydựng để người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị banhành quy định trên theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Mục đích ban hành quy định này để làm cơ sở quản lý việc thực hiện đồ án quyhoạch chung xây dựng đô thị.

- Quy chế quản lý kiến đô thịcấp I: được ban hành dựa trên đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phêduyệt, đồ án thiết kế đô thị cho toàn thành phố đã và đang nghiên cứu để banhành những quy định về quản lý kiến trúc đô thị cho từng phân vùng kiểm soátphát triển và cho các khu vực đặc thù theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007.

Sau khi đồ án Điều chỉnh quyhoạch chung xây dựng Thành phố và Quy định quản lý Điều chỉnh quy hoạch chungxây dựng Thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành, Uỷ ban nhândân Thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I bao gồm nội dungquy định về quản lý kiến trúc đô thị và các chế tài thực hiện, xử lý vi phạm vàphân công trách nhiệm để giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm việc thực hiệnQuy chế theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007.

5) Về các chỉ tiêu tính toán vềsử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật:

Đối với khu vực nội thành cũ, SởQuy hoạch Kiến trúc có thể xem xét cân đối trên phạm vi khu vực và có quy địnhchỉ tiêu riêng. Tuy nhiên chỉ tiêu giao thông phải được tính toán đảm bảo chogiai đoạn dài hạn. Cần xác định rõ chỉ tiêu cây xanh và công trình công cộng ởđồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và 1/500 được phân bổ trong các dự ánđầu tư cải tạo, chỉnh trang. Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần đề xuấtThành phố chủ động xây dựng cơ chế triển khai các dự án đầu tư có tính khả thivà phù hợp với điều kiện thực tế theo các giai đoạn thực hiện.

6) Về thể hiện nội dung và bảnđồ quy hoạch chi tiết xây dựng: thống nhất với việc bổ sung ký hiệu chức nănghỗn hợp; khu cải tạo và khu phát triển mới và ký hiệu đường giao thông theogiai đoạn thực hiện quy hoạch.

7) Phương pháp tính chỉ tiêu vềquy hoạch kiến trúc đô thị:

Đối với các công trình ngầm mangchức năng kinh doanh, thương mại, dịch vụ (các khu đất có chức năng hỗn hợp),đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc làm việc cụ thể với Vụ Kiến trúc Quy hoạch và VụHạ tầng Kỹ thuật đô thị về nội dung trên.

Căn cứ các ý kiến trên, Sở Quyhoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính