BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2799/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập xe ôtô.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

kính gửi: Vụ lễ tân- bộ ngoại giao

Phúc đáp công văn số 577/CV-LT ngày 21/05/2007 của Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao về đề nghị cho phép Đại sứ quán Hàn Quốc được tạm nhập 01 xe ôtô mới được chuyển tới Hà Nội theo vận đơn số 0057008178, Tổng cục có ý kiến như sau:

Đối chiếu với quy định tại Thông tư Liên Bộ Thương mại- Ngoại giao- Tài chính- Tổng cục Hải quan số: 04/TTLB ngày 12/02/1996 thì hiện nay Đại sứ quán Hàn Quốc đã nhập vượt tiêu chuẩn 02 xe ôtô. Do vậy về đề nghị cho phép Đại sứ quán được nhập thêm xe ôtô nữa là không hợp lý và để bảo đảm sự công bằng về chính sách ưu đãi của Nhà nước Việt Nam đối với các Đoàn ngoại giao, Tổng cục Hải quan không nhất trí với đề nghị được tạm nhập thêm xe ôtô của Đại sứ quán.

Đề nghị Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao thông báo để Đại sứ quán Hàn Quốc được biết.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc