BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 280/TCHQ-GSQL
V/v: kiến nghị về thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
(Đ/c: E4A, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, HN)

Trả lời công văn số Draco-07-340ngày 31/12/2007 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long về đề nghị giải đáp một sốvấn đề liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanhnghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra thực tế hànghóa đối với việc mua nguyên liệu, vật tư mua nguyên vật liệu từ doanh nghiệp nộiđịa và từ các doanh nghiệp chế xuất với nhau:

Ngày 28/11/2007, Tổng cục Hải quanban hành công văn số 7152/TCHQ-GSQL hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, theo đó thủ tục hải quan củadoanh nghiệp chế xuất khi mua nguyên liệu, vật tư từ doanh nghiệp nội địa và từcác doanh nghiệp chế xuất với nhau thực hiện theo các bước và sử dụng tờ khai củaloại hình XNK tại chỗ theo Quyết định 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cụcHải quan. Do vậy, việc kiểm tra thực tế hàng hóa do cơ quan hải quan thực hiệntheo hướng dẫn tại điểm 3, Mục I, Quyết định 928/QĐ-TCHQ dẫntrên.

2. Khi sử dụng tờ khai XNK tại chỗgây khó khăn cho việc quyết toán thuế và khi thanh khoản đối với các lô hànggiao vào cuối mỗi quý hoặc cuối mỗi năm vì việc thanh khoản thực hiện theo quý:

- Việc thực hiện theo loại hình xuấtnhập khẩu tại chỗ nêu trên, tạo thuận tiện cho Doanh nghiệp trong việc khaibáo, xác nhận thực xuất. Do vậy, khó đề nghị Công ty có biện pháp trong việcquyết toán thuế.

- Tại điểm 1, khoảnX, Mục 2, Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất mỗi quý thanh khoản mộtlần. Do vậy, trước mắt đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành,Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính vấn đề này khi sửa đổiThông tư 112/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC (để phối hợp);
- Cục HQTP HN (để thực hiện);
- Cục Hải quan Hải Phòng (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc