BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2802 /BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng khu vực xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 2422/UBND-CN ngày 14/12/07);

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số2422/UBND-CN ngày14/12/2007 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về việc thămdò đá vôi trắng khu vực Đồng Phúc thuộc xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạncủa Công ty Cổ phần ECOTECH. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Diện tích xin thăm dò 139,14 habao gồm 03 khu vực (Phya Bang 25,63 ha, Phya Cheng 78,45 ha, Phya Mạ 35,06 ha) đãđược UBND tỉnh Bắc Kạn xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấmhoạt động khoáng sản. Không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, di tích lịch sửvăn hoá và danh lam thắng cảnh, không nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng và rừngphòng hộ.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trên vàotrong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thămdò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2422/UBND-CN ngày 14/12/2007của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại 03 khu vực thuộc xã Đồng Phúc, huyện BaBể, tỉnh Bắc Kạn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam