BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2802/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục nhập khẩu gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan An Giang

Trả lời công văn số 0305/HQAG-NV ngày 09/05/2007 của Cục Hải quan An Giang về việc nhập khẩu gỗ có nguồn gốc từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Gỗ nguyên liệu bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Campuchia đã được quy định cụ thể tại Điểm 3, Mục IV Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại. Trường hợp Công ty nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia để vào Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan An Giang hướng dẫn Công ty liên hệ với Bộ Thương mại để được giải đáp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH TM DV Vận tải thủy An Toàn
(đ/c: 68 ấp Hà Bao I, Đa Phước, An Phú, An Giang) (thay trả lời);
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc