BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2808/BNV-TCBC
V/v hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2007

Kính gửi: BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày19/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg quyđịnh về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. Trong đó,quy định nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nướcchuyên ngành, lĩnh vực, chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởngBộ Tài chính xây dựng, ban hành các tiêu chí cụ thể xếp hạng của ngành, lĩnhvực để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Tínhđến nay, nhiều Bộ ngành quản lý ngành chủ yếu đã ban hành thông tư hướng dẫntại cơ sở các địa phương hoàn thành việc xếp hạng và áp dụng chế độ phụ cấpchức vụ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, BộKhoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải.

Trongthời gian vừa qua, Bộ Nội vụ nhận được văn bản của một số tỉnh đề nghị đượchướng dẫn việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc nhữngngành chưa có hướng dẫn tiêu chí xếp hạng; trong đó có việc xếp hạng các đơn vịsự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đểđảm bảo tăng cường công tác quản lý và tạo sự thống nhất về xếp hạng đối vớicác tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập của tất cả các ngành, đề nghị Quý Bộquan tâm nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị sựnghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành ngành nông nghiệp và phát triển nông thônđể các địa phương có cơ sở thực hiện.

Trênđây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp,rất mong được sự quan tâm của quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc