TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2811 TCT/PCCS
V/v xử lý số tiền thuế của doanh nghiệp sáp nhập

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Tổng Công ty đường sông Miền Nam

Trả lời kiến nghị của Tổng Công ty đường sông Miền Nam tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan về việc tổng công ty có được miễn, giảm số thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp của công ty con bị lỗ trước khi sáp nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020

1. Tại điểm 3.2.c, Mục II Thông tư số 130/1998/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất hướng dẫn: “Đối với các khoản phải trả: doanh nghiệp tiếp nhận hoặc doanh nghiệp mới có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ phải trả cho các chủ nợ theo cam kết, kể cả nợ thuế và các khoản nợ ngân sách, nợ cán bộ công nhân viên, hoặc xử lý theo chế độ hiện hành. Những khoản nợ phải trả không có người đòi được hạch toán vào thu nhập bất thường”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Tổng công ty đường sông miền nam là đơn vị nhận sáp nhập một công ty khác phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ thuế và các khoản nợ ngân sách của công ty bị sáp nhập này.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 1.1.c, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính thì “doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, bị lỗ, nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN không có khả năng hoàn trả, được Nhà nước cho sáp nhập vào doanh nghiệp Nhà nước khác, mà doanh nghiệp nhận sáp nhập không có khả năng thanh toán các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp sáp nhập hoặc đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ về tài chính và tín dụng mà doanh nghiệp nợ thuế vân chưa giải quyết được hết nợ thì doanh nghiệp nhận sáp nhập lập hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính để xem xét xoá nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN”. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu Tổng Công ty đường sông miền Nam không có khả năng thanh toán nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp sáp nhập thì làm thủ tục, hồ so xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty đường sông miền Nam được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho người khác làm thủ tục sang tên xe máy (ô tô) được không?