BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2818/TCT-KK
V/v: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH một thành viên DV và TM VCCI

Trả lời công văn số 6521/CT-KK &KTTngày 25/7/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 1056 TSC ngày6/6/2008 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Thương mại VCCI về việcchuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 17 Nghị địnhsố 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ quy định về việc chuyển đổi côngty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì: “Chủ sở hữudoanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng Nghịđịnh này để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”.

Tại Điểm 1, Mục IV, Phần IIThông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Các doanhnghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loạihình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luậtdoanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế …. Mã số thuếcủa doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh nghiệp trướcchuyển đổi”.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty dịch vụ và thương mại (trước đây là doanh nghiệp đoàn thể) là đơnvị trực thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, hoạt động theo quy địnhcủa Luật Doanh nghiệp, nay được phép chuyển sang thành Công ty TNHH một thànhviên dịch vụ và thương mại VCCI. Công ty phải thực hiện kê khai đăng ký thuếvới cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục IV, Phần II Thông tư số85/2007/TT-BTC nêu trên và được giữ nguyên mã số thuế đã cấp.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế thành phố Hà Nội và công ty biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến